Giới thiệu > Ngành nghề chính

Ngành nghề chính

Tìm hiểu về lĩnh vực hoạt động của TSN!

TSN tin rằng việc xử lý rác và các giải pháp công nghệ thân thiện với môi trường là trọng tâm cho việc phát triển bền vững. Trách nhiệm của TSN là thực hiện việc xử lý rác vừa mang lại lợi ích cho công ty, vừa phù hợp với môi trường và cộng đồng xã hội. TSN luôn đặt mục tiêu hoạt động ổn định và đạt các chỉ tiêu cao trên mọi mặt, giữ vững vị thế mạnh và đi đầu trong lĩnh vực xử lý rác rất cạnh tranh như hiện nay.